• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

Biz hakda

Şanhaý Showtang Medeniýet Aragatnaşyk Co., Ltd.

Adamlara gönükdirilen, ajaýyp, täzelik, müşderini kanagatlandyrmak.

Kompaniýanyň tertibi

“PowerMan® ellik” 2007-nji ýylda dünýädäki lomaý satyjylara we distribýutorlara el goragynyň öňdebaryjy üpjünçisi bolup döredildi.Hytaýyň Şanhaý şäherinde ýerleşmegi bilen, biziň wezipämiz dünýäde ýokary çykdajyly howpsuzlyk önümleri bilen üpjün etmek arkaly her gün ýerine ýetirilýän "Elleriňize alada edýäris".“Müşderiniň talaplary” biziň buýrugymyz, müşderimiziň her islegine üns berdik we 20 ýurtdan 1500-den gowrak müşderini üpjün etdik.

PPE pudagynda 15 ýyldan gowrak tejribe toplap, dizaýn we ellik önümlerini, esasanam Bag elligi, Mehaniki ellik, kesilen çydamly ellik, balyk tutmak üçin ellik we ş.m. ýaly howpsuzlyk ellikleri üçin birleşdirmekde uly ösüş gazanýarys. Gepleşmek mümkinçiligini goldaýarys howpsuzlyk zerurlyklaryňyza we iş öndürijilik talaplaryňyza baha bermek üçin size we zawodyňyza baryp görüň.

566

2007

2007-nji ýylda döredildi

20+

Exporturt

55

Hekaýamyz

2007-nji ýylda dizaýny we PPE bilimi bolan üç ýigit başga bir zat etmek üçin ýygnandy, PowerMan® ellik dünýä indi.Müşderilerimize ýokary hilli dizaýn bilen az mukdarda gowy hilli gorag önümlerini hödürläp başladyk, birnäçe ýyldan soň şu wagta çenli käbir premium müşderileri topladyk.Pespäl başlangyçlarymyzdan başlap, Hytaýda el goragy boýunça hünärmen bolup ýetişdik.

Biz näme edýäris?

Eliňizi goramak üçin amatly çözgüt hödürleýäris.Müşderiniň haýyşy boýunça, işiňiz üçin işiňizi goraýan el goragyny dizaýn edýäris we üpjün edýäris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

“PowerMan® ellik” -de adamlaryň elini goramak iň möhüm meseledir.El goragy üpjün ediji hökmünde bu höwes 15 ýyl töweregi wagt bäri ýol görkezýär, muny maddy hyzmatdaşlarymyz bilen işlemek we dünýädäki müşderilerimiz üçin howpsuzlyk zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin toparlary döretmek arkaly edýäris.Gurluşyk, Aerokosmos, Awtoulag, Maşyn we Enjamlar, metal ýasamak, nebit we gaz we ş.m. ýaly dürli pudaklarda ýokary çydamly we ygtybarly iş ellikleri bilen üpjün etdik.

Görüş

Hil syýasaty

Müşderiniň göwnünden turmakajaýyp hil

Ajaýyp, jogapkärli, täsirli, dogruçyl, okuwçy we täzelikçi.

Biznes pelsepesi

Adamlara gönükdirilen, ajaýyp, täzelik, müşderini kanagatlandyrmak.

Müşderi Hudaý, hil durmuşdyr.

Görüş

Üznüksiz okuw arkaly we missiýa gönükdirilen topar dörediň wetäzelik, howpsuzlyk duýgusyny döretmekulanyjylar üçin we üpjün etmekhünär gorag enjamlary.