• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

EN388: 2016 täzelenen standart

Gorag ellikleri üçin Europeanewropa standarty, EN 388, 2016-njy ýylyň 4-nji noýabrynda täzelendi we häzirki wagtda her bir agza ýurt tarapyndan tassyklanylýar.Europeewropada satýan ellik öndürijileriniň täze EN 388 2016 standartyna laýyk iki ýyl möhleti bar.Bölünen düzediş döwrüne garamazdan, öňdebaryjy önüm öndürijileriň köpüsi elliklerde täzeden seredilen EN 388 belliklerini derrew ulanyp başlar.

Häzirki wagtda Demirgazyk Amerikada satylýan köp kesilen çydamly elliklerde EN 388 belgisini tapyp bilersiňiz.EN 388, ANSI / ISEA 105-e meňzeş, eli goramak üçin mehaniki töwekgelçiliklere baha bermek üçin ulanylýan Europeanewropa standarty.EN 388 reýtingli ellikler üçünji tarap tarapyndan synagdan geçirilýär we aşgazana, kesilmegine, ýyrtylmagyna we deşilmegine garşylygy üçin baha berilýär.Kesilen garşylyk 1-5, beýleki fiziki öndürijilik faktorlary 1-4 bahalandyrylýar.EN 388 standarty şu wagta çenli kesilen garşylygy barlamak üçin diňe “agdarlyşyk synagy” ulandy.Täze EN 388 2016 standarty, has takyk bal üçin kesilen garşylygy ölçemek üçin “Döwlet synagy” we “TDM-100 synagy” ulanýar.Täzelenen standartyň içine täze täsirleri goramak synagy hem girýär.

1

Kesmekden goramagyň iki synag usuly

Aboveokarda bellenip geçilişi ýaly, EN 388 2016 standartyna iň möhüm üýtgeşme ISO 13997 kesiş synag usulynyň resmi taýdan goşulmagydyr.“TDM-100 Test” diýlip hem atlandyrylýan ISO 13997, ANSI 105 standartynda ulanylýan ASTM F2992-15 synag usulyna meňzeýär.Iki standart hem indi süýşýän pyçak we agram bilen TDM maşynyny ulanar.Dürli synag usullary bilen köp ýyl geçenden soň, ýokary derejeli aýna we polat süýümleri bilen ýüplükleri barlanda “Döwlet agdarylyşygy” -da ulanylýan pyçagyň çalt peseljekdigi anyklandy.Bu, ygtybarly kesilmedik ballara sebäp boldy, şonuň üçin “TDM-100 Test” -i täze EN 388 2016 standartyna girizmek zerurlygy güýçli goldanyldy.

2

ISO 13997 synag usulyna düşünmek (TDM-100 Test)

Täze EN 388 2016 standartynda dörediljek iki kesilen balyň arasynda tapawutlandyrmak üçin ISO 13997 synag usuly bilen gazanylan bal ilkinji dört belginiň soňuna goşular.Berlen hat, täze tonnalarda beriljek synagyň netijesine bagly bolar.Çep tarapdaky tablisada ISO 13997 synag usulynyň netijelerini hasaplamak üçin ulanylýan täze alfa şkalasy görkezilýär.

Gram öwürmek üçin Nýuton

“PowerMan” täze synag usulyna laýyk gelýän we täze EN 388 2016 standartyna aňsatlyk bilen öwrülmäge mümkinçilik berýän TDM-100 enjamy bilen kesilen çydamly ellikleriň hemmesini 2014-nji ýyldan bäri synagdan geçirýär.Çep tarapdaky tablisada täze EN 388 2016 standartynyň täze tonnalary grama öwürende kesilen garşylyk üçin ANSI / ISEA 105 standartyna nädip laýyk gelýändigi görkezilýär.

4
3

Täsirleri goramak boýunça täze synag

5

Täzelenen EN 388 2016 standarty, täsiri goramak synagyny hem öz içine alar.Bu synag täsirden goramak üçin niýetlenen ellikler üçin niýetlenendir.Täsir goragyny teklip etmeýän ellikler bu synagdan geçmez.Şol sebäpli, bu synagyň esasynda beriljek üç sany potensial baha bar.


Iş wagty: Noýabr-04-2016