• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?

J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?

J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag.Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?

J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.