• sns04
 • sns01
 • sns02
 • sns03
Gözlemek

Habarlar

 • Iş ellikleriniň aşgazan garşylygyny nädip barlamaly

  Iş ellikleriniň aşgazan garşylygyny nädip barlamaly

  Giriş: Ellerimizi iş ýerindäki dürli howplardan goramakda iş ellikleri möhüm rol oýnaýar.Ellik öndürijiliginiň möhüm tarapy, olaryň aşgazana garşylygydyr.Iş ellikleriniň aşgazan garşylygyny barlamak, olaryň berkligini we uzak ömrüni üpjün edýär.Bu blogda biz ...
  Koprak oka
 • PM-ellikleriň gaýtadan işlenen howpsuzlyk ellikleri näme üçin çydamly we dowamly ulanmak üçin iň gowy saýlawdyr

  PM-ellikleriň gaýtadan işlenen howpsuzlyk ellikleri näme üçin çydamly we dowamly ulanmak üçin iň gowy saýlawdyr

  “PM-ellik” Hytaýda hünärmen ellik bilen üpjün ediji bolup, dürli pudaklarda dürli ellikler bilen üpjün edýär.Kompaniýa, işçiler üçin iň ýokary goragy üpjün etmek üçin ýokary hilli, çydamly we dowamly ellikler bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Soňky habarlarda PM-ellik çeýe çyzgy hödürledi ...
  Koprak oka
 • “-Hli täze ekologiýa taýdan amatly ellik” bilen “Crinkle Finish” we “Grip” bilen tanyşdyrmak

  “-Hli täze ekologiýa taýdan amatly ellik” bilen “Crinkle Finish” we “Grip” bilen tanyşdyrmak

  “PM-ellik” kompaniýasyndan täze ekologiýa taýdan arassa ellik bilen tanyşdyrmak, ajaýyp tutgaý we ajaýyp görnüşi üpjün etmek üçin döredilen, elbetde ajaýyp.Gaýtadan işlenen pagtadan ýasalan we lateks bilen örtülen bu önüm durnuklylygyň we stiliň ajaýyp kombinasiýasyny hödürleýär.Bu ellik ajaýyp ...
  Koprak oka
 • Gazon otlaýjy bilen haýsy ellik geýýärin?

  Gazon otlaýjy bilen haýsy ellik geýýärin?

  Gazon otlanda, howpsuzlyk hemişe birinji orunda durmalydyr.Ellikler özüňizi kesmekden, döwmekden we ýanmakdan goramak üçin möhüm enjamdyr.Elindäki meselä baglylykda dürli ellik görnüşleri beýlekilerden has oňaýlydyr.Umumy maksatly gazon ideg etmek, deri iş ellikleri ...
  Koprak oka
 • Gurallar bilen haýsy ellikleri satyp bolar?

  Gurallar bilen haýsy ellikleri satyp bolar?

  Ellikler, islendik gural ulanylanda alynmaly möhüm howpsuzlyk çäresidir.Işlenýän görnüşe we işlenýän materiallara baglylykda satyn almak üçin ellikleriň dürli görnüşleri bar.Umumy maksatly ulanmak üçin deri iş ellikleri idealdyr.H ... ýaly has ýöriteleşdirilen meseleler üçin
  Koprak oka
 • Howpsuzlyk ellikleriniň haýsy görnüşlerine bölünip bilner?

  Zähmeti goramak üçin ellikler ulanyjynyň elini goramak üçin ulanyldy we şahsy gorag enjamlaryndan biridir, dürli gurşawa görä, saýlamak üçin dürli funksiýalary bolan dürli ellikler bar.Bazarda gaty köp howpsuzlyk ellikleri bar, olary nädip klassifikasiýa etmeli?Geliň ...
  Koprak oka
 • GRS, RCS we OCS näme?

  GRS, RCS we OCS näme?

  1. Global gaýtadan işlenen standart (GRS) Global gaýtadan işlenen standart gaýtadan işlenen giriş materialyny barlaýar, girişden soňky önüme çenli yzarlaýar we jogapkär sosial, daşky gurşaw tejribelerini we himiki serişdeleri üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • ECOFreds ™ ellikleri

  ECOFreds ™ ellikleri

  Häzirki wagtda galyndylary azaltmagyň möhümdigine has köp adam düşünýär, ummanlarymyz we kenar ýakalarymyz plastmassa bogulýar.Habarlara görä, her gün 100 milliondan gowrak plastik çüýşe ulanylýar, her minutda 1 million plastik çüýşe satylýar, çüýşäniň 80% ...
  Koprak oka
 • EN388: 2016 täzelenen standart

  EN388: 2016 täzelenen standart

  Gorag ellikleri üçin Europeanewropa standarty, EN 388, 2016-njy ýylyň 4-nji noýabrynda täzelendi we häzirki wagtda her bir agza ýurt tarapyndan tassyklanylýar.Europeewropada satýan ellik öndürijileriniň täze EN 388 2016 standartyna laýyk iki ýyl möhleti bar.Muňa garamazdan a ...
  Koprak oka