• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

PM1352

13 ölçegli gyzyl tegelek poliester gabygy palma bilen örtülen gara çägeli nitril.

Aýratynlyk
Trikota :: Eliň 360 ° goragyny hödürleýän 13 ölçegli poliester gabygy.
Örtük: Solventiz köpükli nitril alm örtügi ýokary tutma we aşgazana garşylygy üpjün edýär.
Trikota bilek, hapa we galyndylaryň elliklere girmeginiň öňüni alýar.

Gaplamak
Müşderiniň islegine baglylykda normal1y 1 jübüt / polibag, 12 piars / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Arza
Awtoulag, oba hojalygy, gurluşyk, bagçylyk we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Ölçegi Uzynlygy (sm) Ini (sm)
S / 7 23 9.0
M / 8 24 9.5
L / 9 25 10.0
XL / 10 26 10.5
XXL / 11 27 11.0

Kompaniýanyň tertibi

“PowerMan® ellik” 2007-nji ýylda dünýädäki lomaý satyjylara we distribýutorlara el goragynyň öňdebaryjy üpjünçisi bolup döredildi.Hytaýyň Şanhaý şäherinde ýerleşmegi bilen, biziň wezipämiz dünýäde ýokary çykdajyly howpsuzlyk önümleri bilen üpjün etmek arkaly her gün ýerine ýetirilýän "Elleriňize alada edýäris".“Müşderiniň talaplary” biziň buýrugymyz, müşderimiziň her islegine üns berdik we 20 ýurtdan 1500-den gowrak müşderini üpjün etdik.

PPE pudagynda 15 ýyldan gowrak tejribe toplap, dizaýn we ellik önümlerini, esasanam Bag elligi, Mehaniki ellik, kesilen çydamly ellik, balyk tutmak üçin ellik we ş.m. ýaly howpsuzlyk ellikleri üçin birleşdirmekde uly ösüş gazanýarys. Gepleşmek mümkinçiligini goldaýarys howpsuzlyk zerurlyklaryňyza we iş öndürijilik talaplaryňyza baha bermek üçin size we zawodyňyza baryp görüň.

2007-nji ýylda dizaýny we PPE bilimi bolan üç ýigit başga bir zat etmek üçin ýygnandy, PowerMan® ellik dünýä indi.Müşderilerimize ýokary hilli dizaýn bilen az mukdarda gowy hilli gorag önümlerini hödürläp başladyk, birnäçe ýyldan soň şu wagta çenli käbir premium müşderileri topladyk.Pespäl başlangyçlarymyzdan başlap, Hytaýda el goragy boýunça hünärmen bolup ýetişdik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň