• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

CG1520

Powerman® innowasiýa gyş mehaniki ellik sowukdan goraýar

Mehaniki gyş ellik tikmek, eliň sowuk ýagdaýdan 360 ℃ goragy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Palma:Almaz nagşy bilen sintetiki deri, ýokary tutma we aşgazana garşylygy üpjün edýär.

Yzyna:Elastik mata çeýe goragy üpjün edýär.

Içinde:Elleri ýyly saklamak üçin içindäki pagta ýylylygy saklaň.

Howpsuzlyk dizaýny,Maşyn sowuk ýuwýar, guratmak üçin tekiz ýatyň.

MOQ: 3000 jübüt (Garyşyk ululyk)

Arza:Enjam, awtoulag, oba hojalygy, gurluşyk, bagbançylyk we ş.m.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça, 6 jübüt / has uly poli halta, 10 poli halta / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

Ample Nusga wagty
1-2 hepde.

Ive Gowşuryş möhleti
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU we ş.m.

Lead Gurluşyň köp wagty
Sargyt tassyklanylandan 50-60 gün soň.

● Eltip bermek
Deňiz ýoly, demir ýol, howa ýükleri, ekspress

● Arza
Enjam senagaty, Awtoulag, Oba hojalygy, Gurluşyk, Bagbançylyk, Gurluşyk, gurnama, ussahana we mehaniki meseleler, gaplamak we ammar işleri, abatlaýyş we abatlaýyş işleri we ş.m.

● Töleg möhleti
30% T / T öňünden, 70% BL nusgasyna garşy.

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;we her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.

Biz hakda

Haryt milli hünärli sertifikat arkaly geçdi we esasy pudagymyzda gowy garşylandy.Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz köplenç maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn.Iň peýdaly hyzmaty we çözgütleri hödürlemek üçin iň oňat tagallalar dörediler.Kompaniýamyz we çözgütlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta iberip ýa-da derrew jaň edip, biziň bilen habarlaşyň.Biziň çözgütlerimizi we kärhanamyzy bilmek.has köp, ony görmek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz.Dünýäniň dürli künjeginden gelen myhmanlarymyza hemişe garşy alarys.biziň bilen şatlyk.Gurama üçin biziň bilen gürleşip bilersiňiz.Iň oňat söwda amaly tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşjakdygyna ynanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň