• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

PM1550

Powerman® innowasiýa Sandy Nitrile örtülen reňkli poliester gabyk ellik

13-reňkli bökdençsiz neýlon ýa-da poliester gabygy

Palma bilen örtülen gara nitril, çägeli çäge.

Ulanyjylara tabşyrylan ýumuş üçin degişli tutuşlygy üpjün etmek üçin dürli görnüşli opsiýalary hödürläň.

Powerman® islendik iş şerti üçin ýapdy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Trikota ..: Çeýe we dem alýan duýgyny hödürleýän “Spandex” gabygy bilen 13 ölçegli reňkli Neýlon.

Örtük:“Sandy Nitrile” palma örtügi super tutgaý we aşgazana garşylygy üpjün edýär.Hususy çägeli örtük çygly, ýagly we gurak ýerlerde ygtybarly saklanmagy üpjün edýär.Ilyagly goşundylarda gaýa berk tutma üpjün edýär, aşgazana garşylygy güýçlendirýär we könelişen ömri ýokarlandyrýar

Trikota bilekelliklere hapalaryň we galyndylaryň girmeginiň öňüni alýar.

Arza:Awtoulag, oba hojalygy, gurluşyk, bagçylyk we ş.m.

Gurak şertlerden çygly ýa-da ýagly, tutawaçlar elligiň howpsuzlygyna we täsirliligine düýpli täsir edýär we işçiniň öndürijiligini bozup ýa-da bozup biler.Tutuşlyk näçe köp gözegçilik edip bilse, şonça-da köp peýda getirip biler - el bilen baglanyşykly şikesleriň azalmagy.

Maşyn has uzak ömri üçin ýuwulýar.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

3

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;we her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň