• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

PM1371

Powerman® ECOFREDS ™ Plastiki çüýşe Gaýtadan işlenen nitril ellik PET ellik

13-Plastiki çüýşeden reňkli üznüksiz gaýtadan işlenen poliester gabygy

Palma bilen örtülen gara nitril, çägeli çäge

Çeňňek serhedindäki kanwas belligi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Trikota ::13 ölçegli ýaşyl neýlon ýa-da poliester gabygy, eliň 360 ° goragyny hödürleýär.

Örtük:Gara Nitrile çägeli palma örtügi ýokary tutma we aşgazana garşylygy üpjün edýär.100% silikon mugt.

Trikota bilekelliklere hapalaryň we galyndylaryň girmeginiň öňüni alýar.

Duýgur ekran gabat gelýärellikleri aýyrman, ulanyjynyň duýgur ekran telefonyny ýa-da enjamyny işlemegine rugsat bermek.

Arza:Awtoulag, oba hojalygy, gurluşyk, bagçylyk we ş.m.

Gaplamak

Gaplamak:Müşderiniň islegine baglylykda, adatça 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

MOQ:6000 jübüt (garyşyk ululyk).

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Önümiň tanyşdyrylyşy

3

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;we her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.

Biz hakda

Talaplaryňyzy bize ibermek üçin hakykatdanam arkaýyn boluň, biz size asap jogap bereris.Her jikme-jik zerurlyklaryňyza hyzmat etmek üçin hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz bar.Has giňişleýin maglumatlara düşünmek üçin mugt nusgalar size iberilip bilner.Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin hakykatdanam biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, göni habarlaşyp bilersiňiz.Mundan başga-da, guramamyzy has gowy tanamak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden zawodymyza baryp görmegi makullaýarys.elementler.Köp ýurtlaryň söwdagärleri bilen söwdamyzda adatça deňlik we özara bähbitlilik ýörelgesine eýerýäris.Aslynda bilelikdäki tagallalar bilen her bir söwda we dostlugy öz bähbidimize satmak umydymyzdyr.Soraglaryňyza garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň