• sns04
 • sns01
 • sns02
 • sns03
Gözlemek

CG1518

Güýçlendirmek bilen Powerman® Premium dizaýn mehaniki ellik

Mehaniki ellik tikmek, eliň 360 ℃ goragy, berk gorag.

 1. Forma laýyk gelýän arka material işleýän elleri salkyn we amatly saklaýar.
 2. Uzaldylan-elastik çeňňekler ygtybarly ýer döredýär.
 3. Güýçlendirilen barmak we görkeziji barmak goldawy berkligi goşdy.
 4. Barmak ujunyň gysylmagy, barmaklaryňyzyň berkligini we berkligini ýokarlandyrýar.
 5. Duýgur ekran tehnologiýasy bilen berkidilen sintetik deri palma.
 6. Maşyn ýuwulýan.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Palma:Palma we barmak uçlarynda Kevlar süýümini güýçlendirýän sintetik deri, ýokary tutma we aşgazana garşylygy üpjün edýär.

Yzyna:Elastik mata çeýe goragy, düwünleri berkitmegi üpjün edýär.

Elastik çeňňekaňsat, aňsat bolmagy üçin teksturly çekiş goýmasy bilen dizaýn.

Gaplamak:

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça, 12 jübüt / has uly poli halta, 10 poli halta / karton.

Arza:

Enjam senagaty, awtoulag, oba hojalygy, gurluşyk we ş.m.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda normal1y 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

3

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;we her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň