• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

PM1500

Powerman® Aramid süýümli ellik, gara eýeçilikli ýumşak palma örtügi - A2 derejesini kesiň

“Spandex” gabygy bilen 13 ölçegli Aramid süýümi

Palma bilen örtülen gara köpükli nitril.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Trikota ..: Spandex gabygy bilen 13 ölçegli Aramid süýümi kesilen we ýylylyga çydamly.

Örtük: Köpükli Nitrile palma örtügi dem almagy we aşgazana garşylygy üpjün edýär.Bejerilen örtük, çygly, gurak we birneme ýagly şertlerde taktil tutmagy üpjün edýän ellik lineriniň üstki aýratynlyklaryny alýar, takyk işlemek üçin çaltlygy talap edýän programmalar üçin amatly.

Trikota bilek:elliklere hapalaryň we galyndylaryň girmeginiň öňüni alýar.

Arza:Awtoulag, oba hojalygy, gurluşyk, bagçylyk we ş.m.Kiçi we orta bölekleri we materiallary gaýtadan işlemek we ýygnamak, önümçilik, gözden geçirmek, ýük daşamak we gaplamak we mehaniki enjamlary bejermek we bejermek üçin amatly.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

3

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;we her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.

Biz hakda

Önümlerimiz, ýokary hilli önümler, elýeterli bahalar üçin milli akkreditasiýa talaplaryna eýedir, häzirki wagtda bütin dünýäde adamlar tarapyndan garşylandy.Harytlarymyz tertipde ösmegini dowam etdirer we siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar, Bu önümleriň haýsydyr biri sizi gyzyklandyrýan bolsa, habar bermegiňizi haýyş edýäris.Jikme-jik zerurlyklaryňyzy alanyňyzda size sitata hödürlemek bilen razy bolarys.

Halkara söwdasynda barha giňeýän maglumat we faktlar üçin çeşmeden peýdalanmagyň usuly hökmünde, internetiň we awtonom ulgamyň ähli ýerlerinden geljegi goldaýarys.Biziň hödürleýän ýokary hilli önümlerimize garamazdan, satuwdan soňky hyzmat toparymyz tarapyndan täsirli we kanagatlandyryjy maslahat hyzmaty berilýär.Çözüw sanawlary we jikme-jik parametrler we beýleki maglumatlar, soraglar üçin öz wagtynda iberilýär.Şonuň üçin bize e-poçta iberip, biziň bilen habarlaşyň ýa-da firmamyz barada aladalaryňyz bar bolsa habarlaşyň.ou salgylarymyzy web sahypamyzdan alyp, kärhanamyza gelip bilersiňiz.ýa-da çözgütlerimiziň meýdan gözlegidir.Özara netijeleri paýlaşjakdygymyzy we bu bazardaky ýoldaşlarymyz bilen berk hyzmatdaşlygy gurjakdygymyza ynanýarys.Siziň soraglaryňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň