• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

PMW001

Powerman® Gyşdan goraýan ellik Elleri ýyly we suw geçirmeýär

Iki gezek örtülen goşa örtülen gyş ellik

Kesilen, suw geçirmeýän we duýgur ekran.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Liner:13 Gauge bökdençsiz neýlon we 7 sany gauge akril salfetka.Aýratyn çyzgy ýyly, ýöne ýeňil, güýçli, ýöne inçe.Çyglylygyň gaçmagyna ýol açmak bilen, duzaga kömek edýär we elleriň ýylylygyny saklaýar.

Örtük:Birinji gatlak: Palma we başam barmak bilen örtülen gök tekiz Lateks, ikinji çyzgy Lateks çägeli.

Funksiýa:Gyşdan goramak we kesmek çydamly we suw geçirmeýän we duýgur ekran.

Elastik çeňňekdürli ýazuw ululygyna laýyk gelýär.

MOQ:3600 jübüt (Garyşyk ululyk)

Arza:Enjam senagaty, Awtoulag, Oba hojalygy, Gurluşyk, bagbançylyk we ş.m.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

1

Sowal-jogap

2

Biz hakda

Önümlerimiziň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir harytlarymyzy isleýänler üçin, soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.Bu aňsat bolsa, web sahypamyzdaky salgymyzy tapyp, önümlerimiz barada has giňişleýin maglumat almak üçin öz işimize gelip bilersiňiz.Baglanyşykly ugurlarda mümkin bolan müşderiler bilen giňeldilen we yzygiderli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurmaga hemişe taýýardyrys.

Çydamly modellemek we bütin dünýäde gowy tanatmak.Paýhaslylyk, netijelilik, bileleşik we innowasiýa ýörelgesine esaslanýar.bu kärhana halkara söwdasyny giňeltmek, kärhanasyny ösdürmek üçin ajaýyp tagallalar edýär.eksport masştabyny gowulandyrmak we gowulandyrmak.Janly geljegimiziň boljakdygyna we ýakyn ýyllarda bütin dünýäde ýaýradyljakdygyna ynanýarys.

Biziň çözgütlerimiz, ökde, ýokary hilli önümler, elýeterli bahalar üçin milli akkreditasiýa talaplaryna eýedir, bütin dünýäde adamlar tarapyndan garşylandy.Harytlarymyz sargyt içinde gowulaşmagyny dowam etdirer we siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar, Hakykatdanam şol zatlaryň haýsydyr biri sizi gyzyklandyrýan bolsa, habar bermegiňizi haýyş edýäris.Jikme-jik zerurlyklary alanymyzda size sitata bermekden hoşal bolarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň