• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

CG1260

“Smart Touch” bilen “Powerman®” innowasiýa elastik mata mehaniki ellik

Çeýe mehaniki ellik

360 the eliň goragy

Duýgur ekran mümkinçilikleri

Maşyn ýuwulýan


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Palma:Silikon zolakly sintetik deri, aşgazana garşylygy ýokarlandyrýan mahaly gury ýa-da ýeňil ýag ýagdaýlarynda has ygtybarly tutmagy üpjün edýär. Barmak we görkeziji barmak üçin ekrana degiň.

Yzyna:Silikon zolakly neýlon süýümi we derini süpürmek üçin aňsat Terri matasy

Çeňňek we aýlaw bilekýapylmagy üpjün edýär we rahatlygy ýokarlandyrýar.

Arza:

Enjam senagaty, Awtoulag, Oba hojalygy, Gurluşyk, bagbançylyk we ş.m.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

Ample Nusga wagty
1-2 hepde.

Ive Gowşuryş möhleti
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU we ş.m.

Lead Gurluşyň köp wagty
Sargyt tassyklanylandan 50-60 gün soň.

● Eltip bermek
Deňiz ýoly, demir ýol, howa ýükleri, ekspress

● Arza
Enjam senagaty, Awtoulag, Oba hojalygy, Gurluşyk, Bagbançylyk, Gurluşyk, gurnama, ussahana we mehaniki meseleler, gaplamak we ammar işleri, abatlaýyş we abatlaýyş işleri we ş.m.

● Töleg möhleti
30% T / T öňünden, 70% BL nusgasyna garşy.

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;we her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.

Biz hakda

Esasan iň döwrebap enjamlara we çemeleşmelere ýetmek üçin islendik çykdajy bilen çäre görýäris.Dalaşgär görkezilen markanyň gaplanylmagy, hasam tapawutlandyrýan aýratynlygymyzdyr.Birnäçe ýyllap kynçylyksyz hyzmat etmegi kepillendirýän zatlar köp müşderini özüne çekdi.Çözgütleri kämilleşdirilen dizaýnlarda we has baý görnüşlerde alyp bolýar, olar diňe çig mal bilen ylmy taýdan döredilýär.Saýlawyňyz üçin dürli dizaýnlarda we spesifikasiýalarda aňsat bolýar.Iň soňky görnüşler öňküsinden has gowy we köp geljegi bilen meşhur.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň