• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

CG1240, CG1250

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk tutma umumy maksatly ellik

Yzyna: Gyzyl, sary elastik mata, düwürtik böleginiň içinde EVA pad.

Palma: Gara sintetik deri, has ýokary tutgaý we aşgazana garşylyk, palma we taýakda berkitme, barmaklaryň ujundaky duýgur ekran funksiýasyny üpjün edýär.Elastik çeňňek.

Ölçeg aralygy: 7-11

MOQ: bir element üçin 3600 jübüt (ululygy garylyp bilner)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Güýçli mehaniki ellikzähmetsöýer eller üçin.Tikin mehaniki ellik, eliň 360 ° goragy, ajaýyp dizaýn dürli talaplara laýyk gelýär.

2.Deri üçin amatly, imitasiýa kostýumy eşik nokatlarynda berkidilýär we gaty tikişler bilen gaplanýar.Barmaklaryň arasyna barmak barmak duýgusyny gowulaşdyrýar, ellik gowy çeýe bolýar.Palma we düwürtik böleginde ýumşak örtük bar.Ellik çekilende "Açyk görnüşli çeňňek" gowy çeýe berýär.

3. Ekrana degiňykjam enjamlar bilen ulanmak üçin barmak uçlary.

4. Padded Knucklesböwetlerden goramagy üpjün edýär.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Önümiň tanyşdyrylyşy

3

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag: Nädip işimizi uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;we her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.

Biz hakda

Maslahat toparymyz tarapyndan üpjün edilen satuwdan soň derrew we hünärmen alyjylarymyzy begendirýär.Jikme-jik maglumat we harydyň parametrleri, ähtimal, doly ykrar etmek üçin size iberiler.Soraglary alarsyňyz we uzak möhletli hyzmatdaşlygy gurarsyňyz diýip umyt edýärin.

Müşderiniň 1-nji, ýokary hilli 1-nji, üznüksiz gowulaşmak, özara artykmaçlyk we ýeňiş gazanmak ýörelgelerine eýerýäris.Müşderi bilen hyzmatdaşlykda alyjylara iň ýokary hilli hyzmat berýäris.Şol bir wagtyň özünde, kiçi telekeçilige gitmek we gepleşik geçirmek üçin kompaniýamyza täze we köne geljegi tüýs ýürekden garşy alyň.

Ösen önümçilik tehnologiýamyz bar we önümlerde innowasiýa gözleýäris.Şol bir wagtyň özünde, gowy hyzmat gowy abraýy artdyrdy.Önümimize düşünýänçäňiz, biziň bilen hyzmatdaş bolmaga taýyn bolmalydygyna ynanýarys.Gözlegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň