• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

PMF006

“Powerman®” innowasion tomus Balykçy üçin açyk howada kremniy nagyşly balyk tutmak üçin ellik ulanyň

Tor süýümi we mikrofiber bilen ýasalan balyk tutmak üçin ellikler, tomusda ulanmak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Palma:Gowy tutmagy teklip edýän çal sintetik mata berkidiji gara mikrofiber.

Yzyna:Tomusda ulanmak üçin dem alýan arassa elastik mata.

Düzülip bilinýän çeňňek dürli elleriň laýyk gelmegini üpjün edýär, Mämişi araçäk tikin gara ellik bilen ajaýyp gabat gelýär.

Barmaksyz dizaýnbalyk tutmak üçin aňsat, balyk elligini aňsatlyk bilen arassalap bilersiňiz we gaty çalt gurap biler.

MOQ:3600 jübüt (Garyşyk ululyk)

Arza:Balyk tutmak, fotosurat we motosikl, angler, deňizçiler, ylgawçylar, gaýykçylar, gezelenç edýänler, awçylar, açyk sportçylar ýaly sport görnüşleri diýen ýaly.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

19

20

21

22

23

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

3.3

3.6

3.9

4.2

4.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

Ample Nusga wagty
1-2 hepde.

Ive Gowşuryş möhleti
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU we ş.m.

Lead Gurluşyň köp wagty
Sargyt tassyklanylandan 50-60 gün soň.

● Eltip bermek
Deňiz ýoly, demir ýol, howa ýükleri, ekspress

● Arza
Enjam senagaty, Awtoulag, Oba hojalygy, Gurluşyk, Bagbançylyk, Gurluşyk, gurnama, ussahana we mehaniki meseleler, gaplamak we ammar işleri, abatlaýyş we abatlaýyş işleri we ş.m.

● Töleg möhleti
30% T / T öňünden, 70% BL nusgasyna garşy.

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;we her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.

Biz hakda

Her önüm seresaplylyk bilen ýasalýar, sizi kanagatlandyrar.Önümlerimizdäki önümlerimize berk gözegçilik edildi, sebäbi diňe size iň gowy hilli üpjün etmek üçin özümizi ynamly duýarys.Productionokary önümçilik çykdajylary, ýöne uzak möhletli hyzmatdaşlygymyz üçin arzan bahalar.Dürli saýlawlar bolup biler we ähli görnüşleriň bahasy birmeňzeş ygtybarly.Soragyňyz bar bolsa, bizden soraň.

Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz size maslahat we pikir alyşmak üçin elmydama hyzmat etmäge taýýardyr.Şeýle hem, talaplaryňyza laýyk gelýän size mugt nusgalar hödürläp bileris.Iň oňat hyzmat we haryt bermek üçin iň oňat tagallalar ediler.Kompaniýamyz we önümlerimiz hakda pikir edýänler üçin bize e-poçta iberip ýa-da tiz habarlaşyň.Harytlarymyzy we firmamyzy tanamagyň usuly hökmünde.has köp, muny bilmek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz.Biz bilen kompaniýa gatnaşyklaryny gurmak üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen myhmanlary öz işimize hemişe garşy alarys.Işewürlik üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz we iň ýokary söwda amaly tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşjakdygymyza ynanýarys.

Maslahat toparymyz tarapyndan üpjün edilen satuwdan soň derrew we hünärmen alyjylarymyzy begendirýär.Jikme-jik maglumat we harydyň parametrleri, ähtimal, doly ykrar etmek üçin size iberiler.Soraglary alarsyňyz we uzak möhletli hyzmatdaşlygy gurarsyňyz diýip umyt edýärin.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň