• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

PMF008

“Lady” üçin “Powerman® Premium Fishing Ellik” dizaýny

Aýal-gyzlary ulanmak, balyk tutmak, welosiped sürmek, gezelenç etmek we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Palma:Gowy tutmagy teklip edýän çal sintetik mata berkidiji gara mikrofiber.

Yzyna:Arassa elastik mata, tomusda ulanmak üçin dem alýan, aýal-gyzlar üçin gülgüne reňk.

Düzülip bilinýän çeňňek dürli elleriň laýyk gelmegini üpjün edýär weellikleriň süýşmeginiň öňüni alýar ..

Barmaksyz dizaýnbalyk tutmak üçin aňsat.

MOQ:3600 jübüt (Garyşyk ululyk)

Arza:Balyk tutmak, fotosurat we motosikl, angler, deňizçiler, ylgawçylar, gaýykçylar, gezelenç edýänler, awçylar, açyk sportçylar ýaly sport görnüşleri diýen ýaly.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

19

20

21

22

23

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

3.3

3.6

3.9

4.2

4.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

Ample Nusga wagty
1-2 hepde.

Ive Gowşuryş möhleti
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU we ş.m.

Lead Gurluşyň köp wagty
Sargyt tassyklanylandan 50-60 gün soň.

● Eltip bermek
Deňiz ýoly, demir ýol, howa ýükleri, ekspress

● Arza
Enjam senagaty, Awtoulag, Oba hojalygy, Gurluşyk, Bagbançylyk, Gurluşyk, gurnama, ussahana we mehaniki meseleler, gaplamak we ammar işleri, abatlaýyş we abatlaýyş işleri we ş.m.

● Töleg möhleti
30% T / T öňünden, 70% BL nusgasyna garşy.

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;we her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.

Biz hakda

Biz çözgüt milli hünärli sertifikatdan geçdik we esasy pudagymyzda gowy garşy aldyk.Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz köplenç maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn.Iň oňat hyzmaty we çözgütleri hödürlemek üçin iň gowy tagallalar ediler.Işimizi we çözgütlerimizi göz öňünde tutýan her bir adam üçin bize e-poçta iberip ýa-da derrew biziň bilen habarlaşyň.Önümlerimizi we kärhanamyzy tanamagyň usuly hökmünde.has köp, muny bilmek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz.Dünýäniň dürli künjeginden gelen myhmanlarymyza hemişe garşy alarys.biziň bilen şatlyk.Kiçi telekeçilik üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hakykatdanam arkaýyn boluň we iň ýokary söwda amaly tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşarys diýip ynanýarys.

Halkara söwdasynda barha giňeýän maglumatlarda çeşmäni ulanmagyň usuly hökmünde, internetiň we awtonom ulgamyň ähli ýerlerinden geljegi makullaýarys.Biziň hödürleýän ýokary hilli önümlerimize garamazdan, satuwdan soňky hyzmat toparymyz tarapyndan täsirli we kanagatlanarly maslahat hyzmaty berilýär.Harytlaryň sanawlary we jikme-jik parametrleri we beýleki maglumatlar, soraglar üçin öz wagtynda iberilýär.Şonuň üçin guramamyz hakda soraglaryňyz bar bolsa bize e-poçta iberip ýa-da bize jaň ediň.ou salgymyz baradaky maglumatlary sahypamyzdan alyp, kärhanamyza gelip bilerdi.Harytlarymyz barada meýdan gözlegini alýarys.Özara üstünlikleri paýlaşjakdygymyzy we bu bazardaky ýoldaşlarymyz bilen berk hyzmatdaşlygy döredjekdigimize ynanýarys.Soraglaryňyza garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň