• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

PMF001

Powerman® Easyönekeý asma lateks bilen örtülen balyk tutulýan ellik, berk tutma

Laýner: 13 sany HPPE garşy kesilen lýuboý bilen dykyz Naýlon.

Çelekleri asmak aňsat.

Palma we Yzky: Gara ýa-da çal Lateks doly örtülen, gysym görnüşli.

Ölçeg aralygy: 7-11

MOQ: bir element üçin 3600 jübüt (ululygy garylyp bilner)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Trikota ::Kesilen we döwükleri goramagy teklip edýän 13 ölçegli HPPE gabygy.

Örtük:Lateksiň gysylýan palma örtügi ajaýyp tutgaý we aşgazana garşylygy üpjün edýär.Dürli reňk görnüşi.

Bilek açyňgeýmek aňsat we çalt.

Arza:Balykçylyk, awtoulag, oba hojalygy, gurluşyk, bagbançylyk we ş.m.

Spesifikasiýa

Ölçegi

Uzynlygy (sm)

Ini (sm)

S / 7

19

9.0

M / 8

20

9.5

L / 9

21

10.0

XL / 10

22

10.5

XXL / 11

23

11.0

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

Ample Nusga wagty
1-2 hepde.

Ive Gowşuryş möhleti
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU we ş.m.

Lead Gurluşyň köp wagty
Sargyt tassyklanylandan 50-60 gün soň.

● Eltip bermek
Deňiz ýoly, demir ýol, howa ýükleri, ekspress

● Arza
Enjam senagaty, Awtoulag, Oba hojalygy, Gurluşyk, Bagbançylyk, Gurluşyk, gurnama, ussahana we mehaniki meseleler, gaplamak we ammar işleri, abatlaýyş we abatlaýyş işleri we ş.m.

● Töleg möhleti
30% T / T öňünden, 70% BL nusgasyna garşy.

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;we her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.

Biz hakda

Biziň guramamyz.Milli siwilizlenen şäherleriň içinde ýerleşýän myhmanlar gaty aňsat, üýtgeşik geografiki we ykdysady ýagdaýlar."Adamlara gönükdirilen, oýlanyşykly önümçilik, beýni hüjümi, ajaýyp gurmak" guramasyny yzarlaýarys.Hilosofiýa.Gaty ýokary hilli dolandyryş, ajaýyp hyzmat, Mýanmada amatly bahalar bäsdeşlik meýdançasynda dur.Möhüm bolsa, web sahypamyz ýa-da telefon arkaly maslahatlaşmak arkaly biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size hyzmat etmekden hoşal bolarys.

Tejribeli in engineeringener toparymyz, adatça size maslahat we pikir alyşmak üçin hyzmat etmäge taýyn bolar.Şeýle hem, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin size doly mugt nusgalar berip bileris.Iň oňat hyzmaty we önümleri hödürlemek üçin iň gowy tagallalar edilip bilner.Kompaniýamyz we önümlerimiz bilen gyzyklanýanlar üçin bize e-poçta iberip ýa-da derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Çözgütlerimizi we guramamyzy bilmek üçin.has köp, ony kesgitlemek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz.Adatça, dünýäniň dürli künjeginden gelen myhmanlary öz korporasiýamyza garşy alarys.Kärhana üçin biziň bilen gürleşmek üçin hakykatdanam çykdajy duýmaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň