• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

PMF007

Powerman® Premium tomus açyk barmak dizaýny bilen balyk tutmak üçin ellik ulanyň

Nusga ýöriteleşdirilen Balykçy ellik.

Slikon nagyşly süýüm super tutawaç bilen üpjün edýär.

Tomusda ulanmak üçin.

Aňsat / ýapyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Palma:Has gowy tutmak we çydamlylyk üçin çal sintetik mata berkidiji gara mikrofiber.

Yzyna:Premium elastik matadan ýasalan, spandex materialy, balyk tutýan ellik uzak wagtlap ulanmak üçin berk we ygtybarly.

Düzülip bilinýän çeňňek dürli elleriň laýyk gelmegini üpjün edýär.

Barmaksyz dizaýnbalyk tutmak üçin aňsat.

MOQ:3600 jübüt (Garyşyk ululyk)

Arza:Balyk tutmak, fotosurat we motosikl, angler, deňizçiler, ylgawçylar, gaýykçylar, gezelenç edýänler, awçylar, açyk sportçylar ýaly sport görnüşleri diýen ýaly.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

19

20

21

22

23

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

3.3

3.6

3.9

4.2

4.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

3

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;we her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.

Gaplamak

Çydamly modellemek we bütin dünýäde täsirli wagyz etmek.Çalt wagtda esasy funksiýalary ýitiren hiç bir şertde, size ýokary hilli bolmaly."Paýhaslylyk, netijelilik, bileleşik we innowasiýa." Theörelgesine esaslanýan kompaniýa halkara söwdasyny giňeltmek, kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrmak we eksport gerimini ýokarlandyrmak üçin ägirt uly tagalla edýär. Janly geljege eýe boljakdygymyza ynanýarys we ýakyn ýyllarda bütin dünýäde paýlanar.

Daşary ýurtlardaky bu işiň çäginde köp sanly kompaniýa bilen berk we uzak hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurduk.Maslahat toparymyz tarapyndan üpjün edilen satuwdan soň derrew we hünärmen alyjylarymyzy begendirýär.Jikme-jik maglumat we harydyň parametrleri, ähtimal, doly ykrar etmek üçin size iberiler.Soraglary alarsyňyz we uzak möhletli hyzmatdaşlygy gurarsyňyz diýip umyt edýärin.

Size kanagatly haryt bermek üçin doly mümkinçiligimiz bar diýip pikir edýäris.Içiňizdäki aladalary ýygnamak we täze uzak möhletli sinergiýa romantik gatnaşyk gurmak isleýärsiňiz.Biziň hemmämiz ep-esli söz berýäris: Ajaýyp, has gowy satuw bahasy;takyk satuw bahasy, has gowy hil.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň