• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

PM1381

Powerman® Premium bökdençsiz neýlon goşmaça nokatlar bilen Micro köpükli Nitrile 3 barmak bilen örtüldi.

15-Gauge bökdençsiz Neýlon we Spandex gabygy

Palma bilen örtülen köpük nitril

Üç barmakdaky nokatlar

Suw ýuwmagyň stili

Ekrana degiň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Trikota ::Eliň 360 ° goragyny hödürleýän 15 ölçegli gara bökdençsiz Naýlon we Spandex gabygy.

Örtük:Gara Nitrile köpükli palma örtügi ýokary tutma duýgusyny we aşgazana garşylygy, çeýe we dem almagy üpjün edýär.100% silikon mugt.

Specialörite nokatüç barmakda goşmaça gysgyç üpjün edýär.

Duýgur ekran gabat gelýärellikleri aýyrman, ulanyjynyň duýgur ekran telefonyny ýa-da enjamyny işlemegine rugsat bermek.

Trikota bilekelliklere hapalaryň we galyndylaryň girmeginiň öňüni alýar.

Reňkli kodlanan gyralaraňsat kesgitlemek üçin.

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Öndürijilik maglumatlary

ANSI aşgazan derejesi 3

EN 388 4121X

EN aşgazan derejesi 4

EN 1-nji dereje

EN gözýaş derejesi 2

EN punktura derejesi 1

Önümiň tanyşdyrylyşy

● Seresaplyk görkezmeleri
Seresaplyk görkezmeleri

● Gaplamak
Müşderiniň islegine baglylykda, adatça, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Ample Nusga wagty
1-2 hepde.

Lead Gurluşyň köp wagty
50-60 gün

● Eltip bermek
Deňiz ýoly, Howa ýükleri, Ekspress

● Arza
Ygtybarly gury tutawaç we ýag çydamly işlemek we bölekleri we materiallary gurnamak enjamlary bejermek we abatlamak bölekleri arassalamak berkidiş we labyr

● Töleg möhleti
30% T / T öňünden, 70% BL nusgasyna garşy.

Sowal-jogap

2

Biz hakda

Hünärli gözleg we inerener, maslahat beriş hyzmatyňyz üçin şol ýerde bolar we talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.Şonuň üçin soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip ýa-da kiçi telekeçilik üçin jaň edip bilersiňiz.Şeýle hem, biz hakda has giňişleýin maglumat almak üçin öz işimize özüňiz gelip bilersiňiz.Elbetde, size iň gowy sitata we satuwdan soňky hyzmaty bereris.Söwdagärlerimiz bilen durnukly we dostlukly gatnaşyklar gurmaga taýyn.Özara üstünlik gazanmak üçin ýoldaşlarymyz bilen berk hyzmatdaşlygy we aç-açan aragatnaşyk işini gurmak üçin elimizden gelenini ederis.Iň esasy zat, haýsydyr bir harytlarymyz we hyzmatlarymyz baradaky soraglaryňyzy kabul etmek üçin geldik.

Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz, adatça, maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn bolar.Iň oňat hyzmat we haryt bermek üçin iň gowy tagallalar ediler.Biziň işimiz we önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta ibermek ýa-da tiz jaň etmek arkaly gürleşiň.Önümlerimizi we kompaniýamyzy goşmaça bilmek üçin zawodymyza baryp görmek üçin gelip bilersiňiz.Adatça, biziň bilen işewür gatnaşyklar gurmak üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen myhmanlary öz işimize garşy alarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň