• sns04
  • sns01
  • sns02
  • sns03
Gözlemek

PMW003

Powerman® Sowuk çydamly ellik Elleri ýyly we gowy saklaň

  • 10 ölçegli gara poliester çyzgysy
  • Çäge lateks palma goşa örtük
  • Sowuga çydamly salfetka
  • Elastik trikota bile bilegi

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Liner:Termiki çyzgyda 10 sany gara reňkli poliester.

Örtük:Birinji gatlak, Palma we başam barmak bilen örtülen Gara tekiz Lateks, ikinji gatlak Lateks çägeli.

Funksiýa:Gyşdan goramak we aşgazana çydamly.

Elastik çeňňekdürli ýazuw ululygyna laýyk gelýär.

MOQ:3600 jübüt (Garyşyk ululyk)

Arza:Enjam senagaty, Awtoulag, Oba hojalygy, Gurluşyk, bagbançylyk we ş.m.

Hinguwmak boýunça görkezmeler:  Maşyn ýuwmak Salkyn suw ulanyp, yzygiderli aýlawda ýuwuň.Akartmaň.Opsiýa;El ýuwmak halfumşak ýarym suwuk arassalaýjy we arassalanýança süpüriň.Gowy ýuwuň.

Guramak boýunça görkezmeler:Guramak üçin ýapyň (jaýyň içinde), gury ýykylmaň.Demirlemäň.• Arassa, gurak şertlerde göni gün şöhlesinden ýa-da aşa yssy howada saklaň

Spesifikasiýa

Ölçegi

S / 7

M / 8

L / 9

XL / 10

XXL / 11

Tol.

 

Jemi uzynlyk

23

24

25

26

27

+/- 0.5

cm

B 1/2 palma ini

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

+/- 0.5

cm

C baş barmak uzynlygy

5

5.5

5.5

6

6

+/- 0.5

cm

D orta barmagyň uzynlygy

7

7.5

7.5

8

8.5

+/- 0.5

cm

E beýiklik elastikasy

6

6.5

6.5

7

7

+/- 0.5

cm

F 1/2 ini rahatlandy

7

7.5

5.5

8

8

+/- 0.5

cm

Powerman® Elastik mata mehaniki ellik, berk maksatly ellik

Gaplamak

Müşderiniň islegine baglylykda, adatça 1 jübüt / polibag, 12 jübüt / has uly polibag, 10 polibag / karton.

Önümiň tanyşdyrylyşy

3

Sowal-jogap

1-nji sorag.Önümleri nusgalara görä tertipläp bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.

2-nji sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?
J: Eger mukdar az bolsa, nusgalar mugt bolar, ýöne müşderiler kurýer bahasyny tölemeli bolarlar.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?
J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

4-nji sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?
J: Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;we her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarystüýs ýürekden söwda ediň we olar bilen dostlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň